Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.


Schoolplan
Het schoolplan wordt eens in de vier jaar gemaakt, en geeft de plannen voor de komende jaren weer. In het plan geven we onze visie op onderwijsaanbod, uitgangspunten en plannen . U kunt het plan op school inkijken, of hier downloaden.
Schoolgids
Naast het schoolplan komt de schoolgids uit. Hierin staan de doelen en plannen voor het komende schooljaar, en vindt u praktische informatie als vakantiedata en lestijden.
Jaarplan
Aan het begin van het nieuwe schooljaar maken we een jaarplan. In het jaarplan staan de onderwerpen waarmee we in dit schooljaar aan de slag gaan.
U kunt het jaarplan downloaden. 
Aan het eind van het schooljaar maken we een jaarverslag. In het jaarverslag beschrijven we op welke manier we hebben gewerkt aan de diverse onderwerpen en wat de resultaten zijn. Dit jaarverslag staat op de site en kan worden gedownload.
Medezeggenschapsraad
Iedere basisschool in Nederland heeft een medezeggenschapsraad, zo ook De Skeakel. De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur over het beleid van de school.

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs, bijvoorbeeld over de keuze van een methode of over de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als organisatie, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school of fuseren met een andere school. Iedere school heeft een directeur, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Elke school heeft een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. In de praktijk overlegt de MR met de directeur, die hiervoor gemandateerd is door het bestuur. Het schoolbestuur of de directeur neemt uiteindelijk de beslissing, maar het is wel de bedoeling dat zij luisteren naar de argumenten die de medezeggenschapsraad (MR) naar voren brengt. Elk belangrijk besluit dat het bestuur of de directeur wil nemen, moet zelfs worden voorgelegd aan de MR. Door actief te zijn in de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier personen: twee leerkrachten en twee ouders. Leden van de MR worden gekozen en hebben een zittingstermijn van 4 jaar.

MR Oudergeleding

 • Dhr. J.Bruinsma
 • Mevr. W.Boschma
MR Personeelsgeleding

 • Mevr. A. Hiemstra
 • Mevr. J.Idzenga
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Naast de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen kent ook de scholenvereniging een medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt bestuursbesluiten die betrekking hebben op alle dertien scholen. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden.

Meer informatie over de GMR vindt u op de onderstaande link:

http://www.cbo-nwf.nl/p/Organisatie/cbo-nwf%7C31e8c2c3-d39c-4e1b-aff1-e680755f1d7b/
Meedenkende ouders
De groep MeeDenkende Ouders (MDO) bestaat uit vier ouderleden onder leiding van de schooldirecteur. De commissie behartigt de belangen van ouders en kinderen, en waakt bovendien over de kwaliteit en identiteit van de school. Dat doet ze ondermeer door: * mee te denken over het beleid van de school * gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van de school * activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een goed schoolklimaat.

De Meedenkende Ouders bestaan op dit moment uit:

 • Dhr. F. de Vries
 • Mevr. Y.BruinsmaBrede school
De Brede School is een samenwerkingsnetwerk van instellingen die met en/of voor kinderen (en hun ouders) actief zijn; zoals onderwijs, welzijn, sport, cultuur en zorg. Brede School betekent dat organisaties die werken met jeugd meer gaan samenwerken met elkaar. We denken dat dit goed is voor het dorp, voor de kinderen en voor de ouders.

De Brede School in Sexbierum/Pietersbierum wordt gevormd door de volgende kernpartners:

 • Peuterspeelzaal de Peuterpiramide
 • KDV ’t Waednest
 • PCBS de Skeakel
Wat willen wij?

 • Nauw samenwerken met elkaar en met anderen zoals Dorpsbelang, het Dorpshuis, Jeugdgezondheidszorg, Verenigingen etc.
 • Open en eerlijk communiceren met onze omgeving.
 • Activiteiten op elkaar afstemmen en ook voor ouders/ opvoeders iets kunnen betekenen.
 • Bijdragen aan leefbare dorpen en bereikbare voorzieningen voor kinderen en hun ouders.
Wat doen wij? • Activiteiten voor ouders en kinderen afstemmen en organiseren van nieuwe activiteiten als dat wenselijk is.
ActiviteitencommissieVanuit de Brede School is een activiteitencommissie opgericht, met als doel 4x per jaar leuke activiteiten te organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn. De leeftijdsgroepen worden hierin zoveel mogelijk afgewisseld. De activiteiten worden in of rondom een schoolvakantie georganiseerd. Denk hierbij aan de wandeltocht, voorlees/knutselmiddag, filmmiddag etc.

De activiteitencommissie Brede School bestaat uit de volgende personen: • Marjolein Rijpstra, namens Peuterspeelzaal de Peuterpiramide
 • Marylse van den Bosch, namens KDV ’t Waednest
 • Sigrid Reitsma, namens Basisschool PCBS de Skeakel
 • Marianne Wohlinger, namens Dorpshuis it Waed
 • Femke Weewer, namens gymnastiekvereniging Felicitas
Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.